FIT Fellowship Scheme

Essay Competition 2014
Subject: International Taxation
Essay Competition Awardees of 2014:
 •   Alok Pareek
  •   Shyam Sundar
  •   Ms. Natasha Carvalho
  •   Shreyash Shah
  •   Hardeep Singh Chawla