FIT Fellowship Scheme

Essay Competition 2016
Subject: International Taxation
Essay Competition Awardees of 2016:
  •   Chandan Kumar
  •   Isha Sekhri
  •   Krutika Prakash
  •   Mohit Agarwal
  •   Shreyash Shah